KÕRVEKÜLA  PÕHIKOOLI  KODUKORD

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/17;  10.01.2011


Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 1;  01.10.2012.  Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/10; 01.10.2012


Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 6; 27.08.2013. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/26; 27.08.2013


Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 6; 27.08.2015. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/24; 28.08.2015


Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 6; 29.08.2016. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/26; 29.08.2016


1. Üldsätted

1.1. Kõrveküla Põhikooli kodukord reguleerib käitumist koolis ning kooli territooriumil.

1.2. Kodukord avalikustatakse kooli kodulehel ning koolimajas infostendil.

1.3. Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

1.4. Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja tunniplaanile

1.5. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja vara kaitstuse.

 

2. Õppetöö korraldus

2.1. Koolimaja välisuks avatakse kell 7.00. Koolipäev lõpeb pärast pikapäevarühma tööd  hiljemalt kell 16.30.

2.2. Üleriided ja välisjalanõud tuleb jätta riidehoidu. Raha, väärtesemeid jm hinnalisi asju ei jäeta üleriiete taskusse.

2.3. Riidehoid on koolipäeva jooksul suletud, vajadusel laseb õpilasi riidehoidu kehalise kasvatuse õpetaja, pikapäevarühma õpetaja või koristaja.

2.4. Õppetöö algab kell 8.00 ja toimub tunniplaani ja päevakava alusel. Õppetöö põhivorm on õppetund, mis kestab 45 minutit. Vahetund kestab 10 minutit ning söögivahetund 20 minutit.

2.5. Õppetunnid võivad toimuda kooli direktoriga kooskõlastatult ka õppekäiguna, matkana, õppereisina või ekskursioonina.

2.6. Õppetundide toimumine külmal ajal lähtub sotsiaalministri määrusest:

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19º C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18º C.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:1) miinus 20º C ja madalam 1.-6. klassis;

                                                2) miinus 25º C ja madalam 7.-9. klassis.         

2.7. Koolis on pikapäevarühm, mille töö toimub pärast õppetunde  kella 16.30ni.

2.8. Koolis on huviringid, mille töö toimub pärast õppetunde.

2.9. Koolis on raamatukogu, mis on avatud õpilastele vastavalt kehtestatud lahtioleku aegadele.

2.10. Toitlustamine kooli sööklas toimub peale 2., 3. ja 4. tundi.

2.11. Õpilased, kes kasutavad kooli tulekuks jalgratast, pargivad ja võimalusel lukustavad jalgrattad selleks ettenähtud hoidlasse. Jalgrattaga ja tõukerattaga on keelatud sõita vahetundide ajal ning haljasaladel.

2.12. Õpilasel on tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud. Õpikud tagastatakse raamatukokku õppeaasta lõpus ja/või koolist lahkumisel. Töövihikuid ja tööraamatuid ei pea õpilane raamatukokku tagastama.

2.13. Rikutud või kaotatud õpiku, töövihiku või raamatu asendab õpilane uuega või õpilase seaduslik esindaja kompenseerib tekkinud kahju.

2.14. Õpilane omab õpilaspäevikut. Päevik on kooli ja kodu vaheline infodokument. Päevikut täidetakse nõuetekohaselt.

2.15. Hindamise aluseks on hindamisjuhend, mis on avalikustatud kooli kodulehel. Lapsevanematele tutvustatakse üldisi õpitulemuste, käitumise ning hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda lastevanemate koosolekul.

2.16. Õpilane ja tema seaduslik esindaja saavad teavet hinnete kohta õpilaspäeviku ja e-kooli vahendusel ning vajadusel kord veerandis väljastatava hinnetelehe kaudu. Veerandi ja õppeaasta lõpus antakse õpilasele klassitunnistus.

2.17. Õppima asumisel ning õpilase arvamisel kooli õpilaste nimekirja väljastatakse direktori käskkirja alusel õpilaspilet. Õpilaspileti kaotamisel või rikkumise korral esitab õpilane (või lapsevanem) direktorile kirjaliku avalduse duplikaadi saamiseks. Koolist lahkumise või väljaheitmise korral on õpilane kohustatud õpilaspileti koolile tagastama.

2.18. Direktoriga kooskõlastamata ei ole lubatud koolimajas ja kooli territooriumil filmida, pildistada ega helisalvestada.

 

3. Õpilase meelespea

3.1. Õpilasel on õigus:

3.1.1. õppida turvalises keskkonnas;

3.1.2. saada kooliraamatukogust tasuta õpikuid, töövihikuid ja laenutada ilukirjandust;

3.1.3. õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;

3.1.4. saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud korras;

3.1.5. saada kvaliteetset ainealast õpetust ning konsultatsioone;

3.1.6. saada teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet edasiõppimisvõimaluste kohta;

3.1.7. saada hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavat teavet klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt;

3.1.8. pöörduda abi saamiseks kooli töötajate, õpetajate ja direktori poole;

3.1.9. pöörduda kooliõe ja arsti poole tervisega seotud küsimustes;

3.1.10. nõuda kaasõpilastelt, õpetajatelt, kooli töötajatelt viisakat ja tasakaalukat käitumist;

3.1.11. kasutada õppetöös ja klassivälises tegevuses tasuta oma kooli õppe-, spordivahendeid, õpikuid, ruume ja raamatukogu;

3.1.12. osaleda pikapäevarühma ning huviringide töös;

3.1.13. moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises.

 

3.2. Õpilane on kohustatud täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt kehtivale tunniplaanile.

3.3. Õpilane ei hiline tundi ja ei puudu põhjuseta koolist.

3.4.  Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on: 1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine,

2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud (torm, tuisk, üleujutus,) 3) olulised perekondlikud põhjused, 4) kooli esindamine, 5) muud võistlused.

3.5. Lapsevanem teavitab klassijuhatajat  lapse puudumisest esimesel päeval.

3.6. Kui vanem ei ole  õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel päeval.

3.7. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3.8. Andmed õpilase kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kantakse hariduse infosüsteemi (EHIS) õpilaste alamregistrisse.

3.9. Puudujaks loetakse õpilane, kes 15 minuti jooksul ei ole tundi jõudnud, samuti

õpilane, kes lahkub õpetaja loata enne tunni lõppu. Meetmed põhjuseta puudumiste korral:

 • klassijuhataja vestleb õpilasega ning teatab puudumistest vanemale

 • sotsiaalpedagoog vestleb õpilasega;

 • vestlusring (õppealajuhataja, HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, klassijuhataja /edaspidi kooli esindus/ õpilane);

 • vestlusring (kooli esindus, õpilane, lapsevanem);

 • vestlusring (valla sotsiaalnõunik, kooli esindus, õpilane, lapsevanem);

 • direktori käskkirjaga noomitus vanematele teatamisega;

 • sotsiaalpedagoog teeb ettekande valla sotsiaalnõunikule;

klassijuhataja koostöös sotsiaalpedagoogi ja HEV koordinaatoriga esitab materjalid õpilase kohta alaealiste komisjonile.

3.10. Haigestumisest ning vajadusel lahkumisest koolimajast koolipäeva jooksul teatab õpilane klassijuhatajale, õppealajuhatajale või sotsiaalpedagoogile.

3.11. Lapsevanem teavitab aineõpetajat lapse vabastamise kohta kehalise kasvatuse tundidest  hiljemalt sama päeva hommikul, kui on kehalise kasvatuse tund.

3.12. Õpilane õpib võimetekohaselt.

3.13. Õpilane täidab õppetunnis õpetaja õppe- ja kasvatusalaseid korraldusi.

3.14. Õpilasel on keelatud segada kaasõpilast õppimisel ja õpetajat õpetamisel.

3.15. Õpilane hoidub tegudest, mis riivavad kaasõpilaste, õpetajate ja kooli töötajate au ning väärikust. Õpilane ei tarvita vägivalda.

3.16. Õpilane ei oma ega pruugi kooli territooriumil alkoholi, tubakatooteid k.a. e-sigaret, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.

3.17. Õpilane ei võta kooli kaasa õppetööks mittevajalikke esemeid (fotoaparaat, nuga, tikud, välgumihkel jm). Õpetajal on õigus mittevajalikud esemed võtta hoiule ning tagastada need lapsevanemale või koolipäeva lõppedes õpilasele.

3.18. Koolipäeva jooksul ei tohi õpilane kasutada mobiiltelefoni ega muid elektroonilisi vahendeid. Erandjuhul annab loa nende kasutamiseks klassijuhataja või aineõpetaja.  Lubamatu  tehnika kasutamisel annab õpilane need ära õpetajale, kes viib need direktori kätte, kust õpilane selle esimesel korral ise kätte saab, teisel korral peab lapsevanem järele tulema.

3.19. Õppetundides on keelatud söömine, joomine ja närimiskummi närimine.

3.20. Õpilane ei lahku koolipäeva jooksul  kooli territooriumilt, kui tal ei ole selleks vastavat luba.

3.21. Õpilane kasutab kooli mööblit, ruume, õppevahendeid ja muud inventari heaperemehelikult. Rikutud koolivara kompenseerib koolile lapse seaduslik esindaja.

3.22. Õpilane käitub üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt, suhtub lugupidamisega kaasinimestesse. Õpilane tervitab viisakalt kõiki kooli ruumides viibivaid täiskasvanuid ning kasutab suheldes sündsat sõnavara.

3.23. Õpilane järgib kooli põhiväärtusi: on salliv ja osavõtlik.

3.24. Enda ja teiste kaasõpilaste turvalisuse tagamiseks õpilane ei jookse ja ei tõukle.

3.25. Õppetundides on õpilasel kaasas vajalikud õppevahendid, mida ta hoiab heaperemehelikult. Õpikutele ja vihikutele paneb õpilane ümber kattepaberid.

3.26. Õpilane vormistab vihikud koolis kehtestatud nõuete kohaselt ja kirjutab loetava käekirjaga.

3.27. Õpilane ei kahjusta oma tegevusega ühelgi juhul kaasinimeste turvalisust.

3.28. Õpilane peab teatama kõikidest kodukorra rikkumistest ja õnnetusjuhtumitest koolis, samuti õpilase vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest koheselt täiskasvanud kooli töötajale.

3.29. Väärteo toime pannud õpilaselt on koolil õigus nõuda selgituskirja.

3.30. Kool teavitab väärteo toime pannud õpilase vanemaid või neid asendavaid isikuid ning ühiselt otsitakse lahendusi.

3.31. Vahetundides täidab õpilane korrapidajaõpetaja ja koolitöötajate korraldusi.

3.32. Tekkinud hädaolukorrad lahendatakse vastavalt  kriisiplaanile.

3.33. Õpilane on koolis hoolitsetud välimuse ja riietusega. Riietus on eakohane, tervislik, tagasihoidlik ja puhas. Kooliruumides ei kanta peakatteid, sh kapuutse. Pidulikel üritustel kannab õpilane pidulikku riietust. Õpetajal on õigus juhtida õpilase tähelepanu ebasobivale riietusele.

3.34. Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane spordiriietust. Samades riietes ja jalanõudes ei osale õpilane teistes ainetundides.

3.35. Õpilane kannab koolis vahetusjalanõusid, mida hoiab riidenagis.

3.36. Klassikorrapidaja õpilane puhastab iga ainetunni lõpus tahvli ja on õpetajale vajadusel abiks.

3.37. Õpilased söövad kindlaksmääratud vahetunnis ja lauas. Söömisel järgivad lauakombeid, koristavad laua ja täidavad sööklas õpetaja-korrapidaja korraldusi.

3.38. Bussi oodates ja bussis sõites ei riku avalikku korda. Täidavad bussijuhi korraldusi.

 

4. Õpilastele tunnustuse avaldamine

4.1. Õpilasele avaldatakse tunnustust eeskujuliku käitumise, hea õppeedukuse, hea esinemise eest olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel  või tunnustust vääriva teo eest alljärgnevalt:

 • suuline kiitus;
 • kirjalik kiitus õpilaspäevikusse ja e-kooli;
 • kiitus direktori käskkirjaga;
 • tänukiri,  kiituskiri, diplom – kooli, maakonna, vabariiklikel võistlustel või üritustel eduka esinemise eest;
 • direktsiooni vastuvõtt.

4.2. Kiitus direktori käskkirjaga avaldatakse kooli teadete tahvlil, kooli kodulehel ning sellest teavitatakse nii õpilast kui ka lapsevanemat õpilaspäeviku, kirja või klassitunnistuse kaudu. Kiitust direktori käskkirjaga avaldatakse:

 • 1.-9. klassi õpilastele õppeveerandi ja õppeaasta lõpus väga hea ja hea õppeedukuse eest tingimusel, et õpilase käitumine on „eeskujulik” või „hea”
 • väga heade ja heade tulemuste eest maakondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel;
 • mõne muu tunnustust vääriva teo eest.

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga võivad teha kõik pedagoogid. Põhjendatud ettepanek esitatakse direktorile kirjalikult.


4.3. Eduka õppimise eest võib õpilasi õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel tunnustada alljärgnevalt:

 • 1.–8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „VÄGA HEA ÕPPIMISE EEST”, kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «hea» ja teiste õppeainete aastahinded «väga hea», käitumine „eeskujulik” või „hea”. 
 • Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes viimane aasta- ja lõpueksamihinne „väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
 • Kiituskirjaga „VÄGA HEADE TULEMUSTE EEST ÜKSIKUTES ÕPPEAINETES  tunnustatakse õppeaasta lõpus III – IX klassi õpilast, kes antud aines kahe järjestikuse õppeaasta jooksul on saanud nii veerandi kui aastahindeks ainult „väga hea”. Tunnistusel ei tohi olla ühtegi hinnet „puudulik”. Käitumise aastahinne peab olema „hea“  või „eeskujulik“.
 •  Õpilase tunnustamise kiituskirjaga õppeperioodi lõpul või kooli lõpetamisel otsustab kooli õppenõukogu.
 • Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kiituskirjaga teeb õppenõukogule klassijuhataja.

4.4. Aasta õpilane valitakse kehtestatud statuudi alusel iga õppeaasta kevadel ja kuulutatakse välja viimase koolikella aktusel.

 

TUNNUSTUS „AASTA ÕPILANE” STATUUT  EESMÄRK:

 • Tunnustada õppeaasta jooksul parimaid tulemusi saavutanud õpilast.

 • Väärtustada õpilaste panust kooli maine tõstmisel.

 • Läbi tunnustamise luua tublimatele võimalusi enda arendamiseks.

  VÄLJAANDMIS KORD:

 • Tunnustus antakse 7. -9. klassi õpilasele, kellel on väga hea või hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine.

 • Tunnustuse saamiseks võivad kandidaate esitada kooli pedagoogiline personal kirjalikus vormis 10. maiks kooli juhtkonnale.

 • Kirjalikus ettepanekus kirjeldatakse kandidaadi arengut, õppeedukust, käitumist, panust kooli maine tõstmisse, isiklikke saavutusi. Ettepanek sisaldab konkreetseid näiteid ja arvulisi näitajaid.

 • Tunnustamise saamise otsustab juhtkond, see kinnitatakse direktori käskkirjaga

 • Tunnustus antakse kätte viimase koolikella aktusel.

  TUNNUSTUSE  KIRJELDUS:

 • „Aasta õpilane” saab vastava tunnustusega ja kooli sümboolikaga meene.

Tunnustusega kaasneb hinnaline teatmeteos.

 

4.5. 1.-8. klassi kiituskirjaga lõpetanud õpilastele, samuti maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel esimese kolme hulka ning vabariiklikel üritustel kooli esindanud õpilastele võib direktsioon korraldada õppeaasta lõpus vastuvõtu. Ettepaneku vastuvõtule kutsumiseks teeb klassijuhataja.

4.6. Vallavanema vastuvõtule kutsutakse klassi parim õppur/aktiivsem õpilane.

4.7. Õppeaasta väga heade tulemustega lõpetavatele 1. – 8. klassi õpilastele võidakse kohaldada õppeaasta lõpus õppetööst vaba nädalat. Ettepaneku õppetööst vabastamiseks teeb klassijuhataja.

4.8. Õppeaasta parimatele ainetundjatele ja aktiivsetele õpilastele kooli-ja klassivälises töös võib eelarveliste vahendite olemasolul korraldada ekskursiooni.

4.9. Tublimate õppurite nimed avaldatakse iga veerandi lõpus valla ajalehes.

 

5. Õpilaste mõjutamine

5.1. Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra ning ühiselu normide vastu.

5.2. Õpilase mõjutamise algatajaks on aineõpetaja või klassijuhataja.

5.3. Probleemi lahendamisse kaasatakse vajadusel lapsevanem.

5.4. Õpilane annab enne mõjutamist selgituse toimunu kohta.

5.5. Õigusrikkumise korral kaasatakse politsei.

5.6. Õpilase mõjutamise vormid on:

 • suuline märkus;
 • kirjalik märkus õpilaspäevikus, e-koolis;
 • käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
 • vestlusring õpilase käitumise arutamiseks vanemaga;
 • käitumishinde alandamine;
 • noomitus direktori käskkirjaga;
 • suunamine alaealiste komisjoni;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
 • ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis;
 • käitumise arutamine kooli õppenõukogus;
 • ajutine õppes osalemise keeld 10 päeva ulatuses ühe poolaasta jooksul (vastavalt õppenõukogu otsusele) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;
 • tugiisiku määramine.

6. Lõppsätted

6.1. Kooli kodukord ja selle muudatused esitatakse arvamuse andmiseks õppenõukogule ja  hoolekogule.

6.2. Kooli kodukorra kehtestab direktor ja see on täitmiseks kohustuslik.

6.3. Kooli kodukorra nõuete täitmine on aluseks õpilaste käitumise hindamisel.

6.4. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi alati õppeaasta alguses ning vajadusel ka muudatuste sisseviimise korral.