KÕRVEKÜLA  PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/31; 30.08.2011 Muudatused kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/17; 28.01.2013

Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 6 27.08.2015. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/25; 28.08.2015

Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 6 29.08.2016. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/28; 29.08.2016

Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 6 29.08.2018. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/26; 31.08.2018

Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 4 27.08.2021. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/40; 31.08.2021

Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 7 26.08.2022. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/34; 31.08.2022

Muudatused läbi arutatud ja heaks kiidetud ÕN koosolekul nr 7 29.08.2023. Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/28; 31.08.2023

ÕPPEKAVA ÜLDOSA

ÕPPEKAVA LISAD:

LISA 1a Loovtööde hindamisleht

LISA 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“

LISA 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled“

LISA 3 Ainevaldkond „Matemaatika“

LISA 4 Ainevaldkond „Loodusained“

LISA 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained“

LISA 6 Ainevaldkond „Kunstiained“

LISA 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia“

LISA 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“

LISA 9 Valikaine „Informaatika“

LISA 10 Valikaine „Rütmika“

LISA 11 Läbivate teemade kavad

LISA 12 Muusika süvaõpe