KÕRVEKÜLA  PÕHIKOOLI  PÄEVAKAVA

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/5; 01.09.2022
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 alusel


1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.        

2. Koolimaja avatakse kell 7.00, suletakse 17.00.

3. Õppetunnid algavad kell 8.00 ja toimuvad tunniplaani alusel järgmistel aegadel:
1. tund   8.00 - 8.45
2. tund   8.55 - 9.40
    I söögivahetund
3. tund 10.00 - 10.45
          II söögivahetund
4. tund 11.05 - 11.50
          III söögivahetund
5. tund 12.10 - 12.55
6. tund 13.05 - 13.50
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.55 - 15.40

Tunniplaani koostamise aluseks on kooli õppekava tunnijaotusplaan.
Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina.

4. Kell 12.00 - 16.30 töötab koolis pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele.
Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema avalduse alusel. Pikapäevarühma
tegevus toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale.

5. Ringide tegevus toimub pärast õppetunde vastavalt ringitöö tunniplaanile.

6. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

7. Õpilasüritused ja klassiõhtud lõpevad hiljemalt kell 21.00, va ööbimisega üritused.


Kõrveküla Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Kehtestatud direktori käskkirjaga nr . 1.-7/6; 01.09.2022
Üldsätted
(1) „Kõrveküla Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava“
kehtestamise aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 38.

(2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse
õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest
vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning
huvide arendamisel.

(3) Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast. Kooli pidaja
võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema
rühma täitumuse ülemise piirnormi.

(4) Pikapäevarühm moodustatakse 1.-4. klassi õpilastest. Vabade kohtade
olemasolul võivad pikapäevarühma tööst osa võtta ka õpilased, kes kasutavad
koolis käimiseks ühistransporti.

Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine
(1) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu vanema kirjaliku taotluse alusel.

(2) Vanem esitab taotluse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks 5.
septembriks, vajadusel ka õppeperioodi jooksul.

(3) Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma õpilaste nimekirja üheks
õppeaastaks käskkirjaga hiljemalt 10. septembril.

(4) Õpilane arvatakse pikapäevarühmast välja vanema kirjaliku taotluse või
tugiteenuse osutamise tähtaja möödumisel.

(5) Õpilase võib pikapäevarühmast välja arvata juhul, kui õpilane rikub
pikapäevarühma töökorraldust ja/või kooli kodukorda ning teiste õpilaste
õigust osaleda pikapäevarühma tegevustes.

(6) Õpilase arvatakse pikapäevarühmast välja direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühma töökorraldus
(1) Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa
ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma päevakava on
vastavuses kooli päevakavaga. Pikapäevarühma töö arvestust peab õpetaja
eKooli vastavas päevikus.

(2) Pikapäevarühma päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja
koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus, einestamiseks ja
huvitegevuseks.

(3) Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli
õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste
vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest
ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest.

(4) Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja
teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga. Pikapäevarühma õpilase
rühmast lahkumise kohta on õpilase päevikus või eKoolis vanema kirjalik
teatis.

(5) Pikapäevarühma õpetaja:
 1) täidab pikapäevarühma päevikut ja valmistab ette pikapäevarühma
 tegevuskava poolaasta kaupa ning päeva tegevuskava;
 2) organiseerib ja viib läbi pikapäevarühma tegevused;
 3) suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele;
 4) jälgib, et pikapäevarühma õpilased täidavad pikapäevarühma töökorralduse
 põhimõtteid ja kooli kodukorda, reageerib vastavalt olukorrale ja lahendab
 tekkivad probleemid, kaasates vajadusel klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi,
 õppealajuhataja või mõne teise tugispetsialisti;
 5) saadab õpilased õigeaegselt huviringidesse;
 6) viib õpilased sööma ning vastutab korra eest sööklas;
 7) loob positiivsed suhted pikapäevarühma õpilaste ja vanematega;
 8) teeb koostööd klassijuhataja ja aineõpetajatega.

(6) Pikapäevarühma õpilane:
 1) järgib pikapäevarühma töökorraldust ning täidab kooli kodukorda;
 2) osaleb pikapäevarühma tegevustes, täidab pikapäevarühma õpetaja antud
 korraldusi;
 3) teavitab pikapäevarühma õpetajat vajadusest pikapäevarühmast lahkuda,
 esitades vanema kirjaliku teatise;
 4) teavitab pikapäevarühma õpetajat huviringidest ja nende toimumise
 aegadest;
 5) täidab õpilaspäeviku, kannab sinna kodused ülesanded.

Pikapäevarühma õpilase toitlustamine
(1) Pikapäevarühma õpilast toitlustatakse üks kord päevas (E-R) kell 13.00 -
14.00.

(2) Pikapäevarühma eine on õpilastele tasuta.

Pikapäevarühma päevakava
12.10 – 12.55 Kogunemine. Vestlused koolipäevast. Viibimine õues: jalutus-
käigud, pallimängud, liikumismängud, üldarendavad harjutused,
vaba aeg. Halva ilma korral mänguline tegevus ruumis.

Koduste õpiülesannete täitmine.

Töö huvialaringides vastavalt ringitöö plaanile.
Õpiabi vastavalt eriplaanile.

13.00 – 14.00 Eine

13.05 – 13.50 Õppimistund
Tegevus huvialaringides.
Õpiabi.

14.00 – 14.45 Õppimistund jätkub
Tegevus huvialaringides.
Õpiabi.

14.55 -16.25 Õppimistund ja muud tegevused
Koduste õpiülesannete täitmine.
Silmaringi laiendavad tegevused: raamatute lugemine, filmide
vaatamine.
Mängutund: lauamängud, nuputamismängud jm
Käeline tegevus: joonistamine, voltimine, voolimine.

16.30 Pikapäevarühma töö lõpetamine.